NirvanaChess 1.8 UCI chess engine. New version 28.08.2014

NirvanaChess - UCI chess engines
Nirvana - home page 
Author - Thomas Kolarik JCER=ranking change: Nirvana 1.6 - 2645,  Nirvana 1.5 - 2650, Nirvana 1.4 - 2602, Nirvana 1.3 - 2551,  Nirwana 1.1 - 2404,  Nirvana 1.0 - 2149.

Nirvana 1.8 download

Comments

Popular Posts